• وحید باباویسی

 • مدرس
 • برنامه نویس
 • توسعه دهنده اینترنت اشیا (IOT)

 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم
 • کارشناسی مهندسی صنایع- تولید صنعتی
 • ریاضی و فیزیک

 • LINGO
 • Cplex
 • GAMS
 • MATLAB
 • MSP
 • HTML, CSS
 • PHP
 • jQuery, Java Script
 • Bootstrap